Magistranci

Tematy prac magisterskich realizowanych w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej UMP w roku akademickim 2021/2022

 1. Ocena aktywności biologicznej 4 - O - β - D glukozydu kwasu rozmarynowego wyizolowanego z Eryngium planum L.
 2. Badanie aktywności biologicznej 4 -O -β -D glukozydu kwasu rozmarynowego wyizolowanego z Eryngium planum L. w modelu komórkowym raka piersi.
 3. Ocena wpływu rapamycyny na lekooporne komórki ostrej białaczki limfoblastycznej
 4. Ocena występowania zależności pomiędzy mammaglobiną A i PKCε w komórkach raka szyjki macicy.
 5. Wpływ DMSO na aktywność telomerazy w komórkach glejaka wielopostaciowego.
 6. Badanie zależności pomiędzy telomerazą a opornością komórek nowotworowych na leki.
 7. Ocena zmian metylacji w uzależnieniach.

 

Tematy prac magisterskich realizowanych w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej UMP w roku akademickim 2020/2021

 1. Ocena wpływu inhibicji aktywności PKCe na proces adhezji komórek nowotworowych w modelu 3D.
 2. Ocen zaangażowania kinazy PKC epsilon w regulację poziomu podjednostki hTERT.
 3. Wpływ inhibitorów PKCe na zdolność do tworzenia sferoid przez komórki raka piersi.
 4. Wpływ inhibitorów telomerazy na zdolność do tworzenia sferoid przez komórki raka piersi.
 5. Badanie translokacji podjednostki telomerazy hTERT w odpowiedzi na stres w komórkach raka piersi.
 6. Ocena wpływu stigmasterolu i jego estrów na proces autofagii w ludzkich komórkach białaczkowych z nadekspresją genu ABCB1.
 7. Ocena udziału lipofiliny B w mechanizmie autofagii w komórkach raka piersi.
 8. Rola kompleksu mammaglobina A1-lipofilina B w mechanizmie autofagii w komórkach raka piersi.

 

Tematy prac magisterskich realizowanych w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej UMP w roku akademickim 2019/2020

 1. Charakterystyka ekspresji białek oporności wielolekowej w modelu raka sutka.
 2. Ocena odpowiedzi lekoopornych komórek białaczkowych na działanie modulatorów autofagii.
 3. Profil transporterów ABC w modelu raka jajnika.
 4. Ocena wpływu TMPyP4 na długości telomerów w komórkach raka piersi.
 5. Ocena udziału receptora EGFR w mechanizmie działania pochodnych kwasu oleanolowego w komórkach raka piersi.
 6. Ocena ekspresji mammaglobiny A w komórkach raka piersi poddanych działaniu leków modulujących proces autofagii.

 

Tematy prac magisterskich realizowanych w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej UMP w roku akademickim 2018/2019

 1. Ocena mechanizmu działania pochodnych kwasu oleanolowego w komórkach raka piersi HER2-dodatnich. 
 2. Ocena wpływu polimorfizmu C3435T genu ABCB1 na funkcję białka ABCB1. 
 3. Ocena wpływu temozolomidu na komórki glejaka wielopostaciowego z wyciszonym genem onkoproteiny PKC epsilon. 
 4. Ocena zależności miedzy polimorfizmem C3435T genu ABCB1, a poziomem ekspresji białka ABCB1. 
 5. Ocena zdolności stigmasterolu do indukcji procesu autofagii w ludzkich komórkach nabłonka jelita grubego linii CCD 841 CoN. 
 6. Znaczenie polimorfizmu C3435T genu ABCB1 dla odpowiedzi komórek linii raka piersi na związki przeciwnowotworowe.

 

Tematy prac magisterskich realizowanych w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej UMP w roku akademickim 2017/2018

 1. Badanie możliwości wykorzystania potencjału sond molekularnych na bazie i-motywów do monitorowania zmian w metabolizmie komórek nowotworowych na podstawie oceny pH. 
 2. Ocena udziału mammaglobiny A w modulacji mechanizmu autofagii w komórkach raka piersi. 
 3. Ocena wpływu stigmasterolu i jego estrów na ludzkie hepatocyty linii THLE-2. 
 4. Ocena wpływu wyciszenia genu onkoproteiny PKC epsilon na ekspresję telomerazy w komórkach glejaka wielopostaciowego. 
 5. Ocena wykładników procesu apoptozy w komórkach glejaka wielopostaciowego po wyciszeniu onkoproteiny PKC epsilon. 
 6. Ocena zdolności stigmasterolu i produktów jego termiczno-oksydacyjnej degradacji do indukcji apoptozy w ludzkich komórkach prawidłowych linii CCD841CoN. 
 7. Ocena znaczenia telomerazy w procesie autofagii w komórkach raka piersi. 
 8. Optymalizacja metody izolacji i oznaczania witaminy C w materiale biologicznym. 
 9. Study of the association between telomerase and PARP in breast cancer cells in vitro/Badanie powiązania pomiędzy telomerazą i PARP w komórkach raka piersi in vitro.