Magistranci

 

Tematy prac magisterskich realizowanych w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej

i Diagnostyki Molekularnej w roku akademickim 2016/2017

Badanie udziału telomerazy w regulacji czynnika związanego z naprawą DNA, PARP, w komórkach raka piersi in vitro.

Ocena efektu cytotoksycznego estrów stigmasterolu w lekoopornych komórkach ostrej białaczki limfoblastyczne.

Ocena procesu adhezji i migracji w komórkach glejaka po wyciszeniu onkoproteiny PKC epsilon.

Ocena udziału receptora estrogenowego w mechanizmie cytotoksycznego działania triterpenów w komórkach raka piersi.

Ocena wpływu estrów stigmasterolu na poziom i funkcję białka ABCB1 w lekoopornych komórkach białaczkowych.

Ocena zależności pomiędzy wrażliwością komórek nowotworowych na leki, a poziomem ekspresji i aktywnością telomerazy.

Udział inhibitora telomerazy TMPyP4 w oporności komórek raka piersi na leki przeciwnowotworowe.

 

Tematy prac magisterskich realizowanych w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej

i Diagnostyki Molekularnej w roku akademickim 2015/2016

Aktywność cytotoksyczna związków występujących w Drosera spatulata na wybrane linie komórek nowotworowych.

Monitorowanie procesu autofagii po wyciszeniu onkogennej kinazy białkowej C epsilon w komórkach glejaka wielopostaciowego.

Ocena efektów działania cisplatyny w skojarzeniu z modulatorem autofagii w komórkach glejaka wielopostaciowego.

Ocena efektu działania spautyny-1 w komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej z nadekspresją genu ABCB1.

Ocena wpływu kwasu 3-acetyloaleuritolowego występującego w Drosera spatulata (Rosiczka łyżeczkowata) na proces adhezji i migracji wybranych linii komórek nowotworowych.

Ocena wrażliwości komórek glejaka wielopostaciowego na cisplatynę w skojarzeniu z inhibitorem autofagii.

Struktura i funkcja mózgowego cytoplazmatycznego RNA 200 - nukleotydowego (BC200).