Magistranci

 

Tematy prac magisterskich realizowanych w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej

i Diagnostyki Molekularnej w roku akademickim 2016/2017

 1. Badanie udziału telomerazy w regulacji czynnika związanego z naprawą DNA, PARP, w komórkach raka piersi in vitro.
 2. Ocena efektu cytotoksycznego estrów stigmasterolu w lekoopornych komórkach ostrej białaczki limfoblastyczne.
 3. Ocena procesu adhezji i migracji w komórkach glejaka po wyciszeniu onkoproteiny PKC epsilon.
 4. Ocena udziału receptora estrogenowego w mechanizmie cytotoksycznego działania triterpenów w komórkach raka piersi.
 5. Ocena wpływu estrów stigmasterolu na poziom i funkcję białka ABCB1 w lekoopornych komórkach białaczkowych.
 6. Ocena zależności pomiędzy wrażliwością komórek nowotworowych na leki, a poziomem ekspresji i aktywnością telomerazy.
 7. Udział inhibitora telomerazy TMPyP4 w oporności komórek raka piersi na leki przeciwnowotworowe.

 

Tematy prac magisterskich realizowanych w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej

i Diagnostyki Molekularnej w roku akademickim 2015/2016

 1. Aktywność cytotoksyczna związków występujących w Drosera spatulata na wybrane linie komórek nowotworowych.
 2. Monitorowanie procesu autofagii po wyciszeniu onkogennej kinazy białkowej C epsilon w komórkach glejaka wielopostaciowego.
 3. Ocena efektów działania cisplatyny w skojarzeniu z modulatorem autofagii w komórkach glejaka wielopostaciowego.
 4. Ocena efektu działania spautyny-1 w komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej z nadekspresją genu ABCB1.
 5. Ocena wpływu kwasu 3-acetyloaleuritolowego występującego w Drosera spatulata (Rosiczka łyżeczkowata) na proces adhezji i migracji wybranych linii komórek nowotworowych.
 6. Ocena wrażliwości komórek glejaka wielopostaciowego na cisplatynę w skojarzeniu z inhibitorem autofagii.
 7. Struktura i funkcja mózgowego cytoplazmatycznego RNA 200 - nukleotydowego (BC200).