Historia Katedry

Zarys historii Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej

Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego

im K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 

     Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników laboratoriów medycznych stanowiło przyczynę organizacji na studiach farmaceutycznych początkowo specjalności analityka kliniczna, a następnie nowego kierunku studiów analityka medyczna.

    W wyniku starań Prof. dr. hab. med., mgr. chemii Józefa Chmiela 23 marca 1978 roku Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołał z dniem 1 października 1979 roku Oddział Analityki Medycznej na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Poznaniu. Realizacja zajęć dydaktycznych oraz programów badawczych z analityki klinicznej stanowiły przyczynę powołania przez Senat Akademii Medycznej 1 października 1972 roku Pracowni Analityki Medycznej, kierowanej w latach 1972-1993 przez dr n. przyr. Włodzimierza Adama, przy kierowanym przez prof. dr hab. J. Chmiela Zakładzie Biochemii Instytutu Chemiii Analityki. Tę nową jednostkę Zakładu, którą 1 października 1978 roku przekształcono w Zakład Analityki Medycznej, zgodnie z profilem realizowanych zadań zorganizowano w oparciu o pomieszczenia i zaplecze aparaturowe Centralnego Laboratorium Analityczno-Biochemicznego Państwowego Szpitala Klinicznego nr 2 przy ul. Przybyszewskiego. Po reorganizacji struktury Uczelni w 1982 roku, powołano kierowaną przez prof. dr hab. J. Chmiela Katedrę Biochemii i Analityki Medycznej z dwoma Zakładami: Zakładem Biochemii i Zakładem Analityki Medycznej. Po śmierci Profesora w kwietniu 1984 roku kierownikiem Katedry został prof. dr hab. Władysław Fenrych. Dnia 1 grudnia 1994 roku na wniosek prof. W. Fenrycha zmieniono nazwę Katedry na Katedrę Biochemii Farmaceutycznej, którą od 1997 kierowała Pani prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska. Z kolei nazwę Zakładu Analityki Medycznej, którym od 1 października 1993 roku kierowała prof. dr hab. Maria Rybczyńska, zmieniono na Zakład Chemii Klinicznej. Decyzją Senatu z dnia 6 marca 2008 roku Zakład Chemii Klinicznej przekształcono w Katedrę i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego, której kierownikiem została z dniem 1 czerwca 2008 roku prof. dr hab. Maria Rybczyńska. Funkcję tę pełniła do dnia przejścia na emeryturę tj. do 30 września 2016r.

       Od 1 października 2016 roku kierownictwo Katedry zostało powierzone dr. hab. Błażejowi Rubisiowi. W dniu 8 grudnia 2016 roku na wniosek aktualnego Kierownika wyodrębniono w Katedrze dwie pracownie: Pracownię Analizy Białek, kierowaną prze dr Ewę Totoń oraz Pracownię Biologii Molekularnej, kierowaną przez dr Annę Paszel-Jaworską.

 

Lista pracowników Katedry i Zakładu

Pracownicy Katedry i Zakładu zatrudnieni w latach 1970 – 2012:

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

dr n. farm. Barbara Błażejewska,

dr n. farm. Jolanta Kaczmarek (1990-2007),

dr n. przyr. Włodzimierz Adam (1972-2001),

dr n. przyr. Jerzy Woszczyk (1972-2001),

mgr anal. med. Lidia Andrzejewska (1985-2006),

mgr anal. med. Dorota Garczarczyk ( 2000-2004),

mgr anal. med. Małgorzata Wegner (2007),

 

Pracownicy naukowo-techniczni:

mgr inż. Grażyna Komorowska, st. specjalista (1972-2007),

mgr inż. Anna Czekała, ref. techniczny (2007-2008),

mgr inż. Sylwia Karczewska, ref. techniczny (2008),

mgr inż. Marta Gładych, ref. techniczny (2010-2011),

mgr anal. med. Aneta Borzyńska, sam. referent (2011-2012),